Image
Image
Image
รับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องครัว กรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย โทร 097-002-7888  / 099-632-0636  / 02-184-7598
ทำไมต้องมีการตรวจสอบอาคาร ?
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากอาคารหลายแห่งมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานอาคาร โดยเฉพาะอาคารสารธารณะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานหลายครั้ง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการตรวจสอบดูแล และขาดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา เช่น กรณีไฟไหม้โรงแรม รอยัลจอมเทียน มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคน หรือกรณีโรงงานตุ๊กตา เคเดอร์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้เสียชีวิตนับร้อยเช่นกัน ดังนั้นการตรวจสอบตามขอบเขตของกฎหมายจึงมุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก
Image
ใครคือผู้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบอาคาร
ทีมงานและบุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง

วิศวกรและช่างผู้ชำนาญการได้ผ่านการอบรตามมาตรฐานสากล
Image
การบริการตรวจเชค
Image